Zmiana ustawy Prawo Wodne - konsultacje publiczne

Koleżanki, Koledzy,

pragniemy poinformować, że Ministerstwo Infrastruktury przesłało w ramach konsultacji publicznych do SEOGWŚ projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z treścią otrzymanego pisma celem zaproponowanych zmian jest między innymi uproszczenie procedury tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, dostosowanie obowiązujących przepisów wymagań dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. UE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.). Niniejszy projekt ustawy zapewnia także usunięcie naruszenia dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpielisku i uchylającą dyrektywę 76/160/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 04.03.2006, str. 37, z późn. zm.).


Poniżej udostępniamy Wam:

pismo dot. konsultacji publicznych 2021_12_29
.pdf
Download PDF • 150KB
projekt zmian Prawo Wodne 2021_12_20
.pdf
Download PDF • 163KB
uzasadnienie zmian Prawo Wodne 2021_12_20
.pdf
Download PDF • 229KB
OSR zmian Prawo Wodne 2021_12_20
.pdf
Download PDF • 211KB

Komplet dokumentów związanych z projektem można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji - link do sprawy w RCL.


Prosimy o zapoznanie się z projektem i dokumentami związanymi. Wszelkie uwagi i propozycje zmian prosimy kierować na adres k_kowalski@eksploatator.org do dnia 10.01.2022 r.

Wasze zaangażowanie pozwoli na kompleksową analizę wpływu planowanych zmian na działalność przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i przedstawienie głosu branży do Ministerstwa.

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej