top of page

Klauzula Informacyjna

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej wpisane do KRS pod numerem 0000024891.

Stowarzyszenie przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”).

Dane kontaktowe

 

Ponieważ Stowarzyszenie nie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w sprawach dotyczących ochrony danych można się zwracać w dowolnej formie za pośrednictwem podanych wyżej danych kontaktowych.

Sposób pozyskania i zakres przetwarzanych danych

Państwa dane pozyskujemy z:

 • przesyłanych do nas deklaracji członkowskich;

 • przesyłanych do nas kart zgłoszeniowych do udziału w organizowanych przez nas konferencjach;

 • z przesyłanych przez Państwa na nasz adres e-mail wiadomości przesyłanych do nas za pomocą Państwa skrzynek e-mail, jak i za pomocą formularza znajdującego się na naszej stronie WWW;

 • z danych podawanych przez Państwa przy dokonywaniu wpłat na nasz rachunek bankowy;

 • poprzez analizę zasobów Internetu takich jak Państwa strona internetowa czy popularne przeglądarki internetowe (np. Google).

Przetwarzamy następujące kategorie danych:

 • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, NIP, PESEL, stanowisko i miejsce pracy, numer konta bankowego),

 • dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania/zameldowania/do korespondencji).

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • gdy dzwonią Państwo do nas lub kontaktują się mailowo w związku z chęcią przystąpienia do Stowarzyszenia, w celu umożliwienia Państwu przyjęcia w poczet członków (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);

 • gdy przesyłają Państwo do nas deklarację członkowską, co stanowi formę umowy członkostwa w Stowarzyszeniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • w związku z prowadzeniem wszelkich spraw dotyczących Państwa członkostwa Stowarzyszeniu w oparciu o zapisy statutu SEOGWŚ, którego treść znajdą Państwo na stronie http://www.eksploatator.org/ zakładka Stowarzyszenie/Statut, w celu prawidłowego wykonania umowy związanej z Państwa członkostwem (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);

 • w celu prowadzenia działań analitycznych i marketingowych oraz nawiązania relacji biznesowych, co stanowi realizację naszych uzasadnionych interesów jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • gdy wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail lub z wykorzystaniem podanego numeru telefonu informacji na temat naszej działalności, informacji o organizowanych imprezach i konferencjach oraz na otrzymywanie od nas informacji przesyłanych członkom na prośbę innych członków Stowarzyszenia - przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • w celach realizacji naszych obowiązków, do realizacji których jesteśmy zobowiązani na podstawie odpowiednich przepisów, np. przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 • w związku z wykonywaniem pozostałych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora lub osób trzecich, takich jak dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych mogą być:

 • podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu, w szczególności realizujące na naszą rzecz:

  • usługi informatyczne,

  • usługi prawne,

  • usługi techniczne,

  • wydawanie czasopisma Forum Eksploatatora,

  • uczestnictwo w branżowej internetowej grupie dyskusyjnej;

 • podmioty świadczące na naszą rzecz obsługę poczty elektronicznej i bankowości elektronicznej;

 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody;

 • w przypadku przetwarzania danych w celu przyjęcia Państwa w poczet członków – do momentu otrzymania deklaracji członkowskiej lub uzyskania informacji, że nie decydują się Państwo na przystąpienie do Stowarzyszenia;

 • w przypadku przetwarzania danych w celu wykonania umowy członkostwa – do momentu wygaśnięcia wszelkich okresów przedawnienia z tej umowy;

 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych – okres przetwarzania danych określają odpowiednie przepisy;

 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do momentu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń), lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych;

 • prawo uzyskania kopii danych;

 • prawo sprostowania danych osobowych;

 • prawo usunięcia danych osobowych;

 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 • prawo przenoszenia danych osobowych;

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku udostępnienia nam danych osoby trzeciej (np. na karcie zgłoszeniowej lub wskazanie jako osoby do kontaktu) na Państwu ciąży obowiązek uzyskania zgody na przekazanie takich danych od osoby, której dane nam Państwo przekazują.

Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczać będzie, że Stowarzyszenie zaprzestanie przetwarzania tych danych, które są przetwarzane w oparciu o uzyskaną zgodę, a także powiadomi podmioty, którym powierzyło Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, o cofnięciu tej zgody.

W celu wycofania zgody prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail Stowarzyszenia lub przesłanie wiadomości za pośrednictwem naszej strony WWW albo przesłanie pisma na adres pocztowy. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wymóg podania danych

Podanie danych jest niezbędne do uzyskania członkostwa, skorzystania z formularza kontaktowego lub udziału w konferencjach i szkoleniach.

Podanie danych w celu ich przetwarzania na podstawie zgody jest całkowicie dobrowolne i nie wpływa na uzyskanie członkostwa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej
bottom of page