top of page
 > Statut
 > Statut

Pełen tekst statutu

Statut

Stowarzyszenia Eksploatatorów

Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

 

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1

Organizacja nosi nazwę Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej, zwane dalej Stowarzyszeniem i działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. 2017, poz. 210 t.j.) oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

Stowarzyszenie jako osoba prawna i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.

 

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jastrzębie Zdrój. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

 

§ 4

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie
i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 6

Stowarzyszenie jest niezależną i dobrowolną organizacją zrzeszającą osoby fizyczne zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w zakresie eksploatacji urządzeń gospodarki wodno-ściekowej.

 

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania

 

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju, kształtowanie profesjonalnego wizerunku eksploatatorów oczyszczalni ścieków oraz pomoc członkom stowarzyszenia w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Cele szczegółowe obejmują m. in.:

a) organizowanie szkoleń, stworzenie płaszczyzny do wymiany informacji,

b) inspirowanie aktywnego stosunku do pracy zawodowej,

c) rozpowszechnianie informacji na temat możliwości kształcenia zawodowego i szkoleń (w tym zagranicznych) oraz warunków uczestnictwa,

d) wdrażanie w praktyce nowoczesnych rozwiązań (urządzenia gospodarki wodno-ściekowej
z uwzględnieniem sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni),

e) praktyczną optymalizację rozwiązań zgodnych z zasadą rozwoju zrównoważonego,

f) nawiązywanie dialogu z projektantami oraz ustawodawcami i służbami nadzorującymi w sprawie możliwości technicznych eksploatowanych obiektów oraz wahań jakości produktu (wody, ścieków, osadów itp.),

g) szerzenie wiedzy w zakresie rozwiązywania problemów współpracy z przemysłem
w aglomeracjach miejskich,

h) doprowadzenie do wdrożenia w Polsce certyfikacji zawodu eksploatatora oczyszczalni ścieków,

i) prowadzenie działalności podnoszącej kwalifikacje eksploatatorów obiektów gospodarki wodno-ściekowej oraz przygotowujące do uzyskiwania certyfikacji,

j) prowadzenie działalności pomagającej w utrzymaniu i weryfikacji kwalifikacji eksploatatorów,

k) szerzenie zasad rozwoju zrównoważonego poprzez innowacje eksploatacyjne.

 

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie seminariów, szkoleń, spotkań i innych imprez,

b) współpracę z firmami i przedsiębiorstwami,

c) współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

d) prowadzenie bazy danych,

e) publikacje materiałów informacyjnych i biuletynów,

f) stworzenie krajowego forum do wymiany doświadczeń eksploatacyjnych,

g) promowanie, rozpowszechnianie oraz uzupełnianie poradników eksploatatora,

h) współpracę z innymi organizacjami nad ustaleniem zakresu niezbędnych kwalifikacji
na poszczególnych szczeblach zawodu eksploatatora,

i) organizację szkoleń specjalistycznych przygotowujących do egzaminów na poszczególne kategorie zawodu eksploatatora,

j) organizowanie seminariów szkoleniowych w zakresie eksploatacji dla eksploatatorów
oraz projektantów,

k) troska o warunki pracy oraz organizacja pomocy koleżeńskiej, nagłaśnianie sprawdzonych rozwiązań sytuacji konfliktowych czy bolączek typowych dla zawodu,

l) organizowanie konkursów oraz stworzenie systemu wyróżnień za najlepsze wyniki eksploatacji, innowacje techniczne lub wdrożenia zasad eksploatacji do fazy projektowej.

 

§ 9

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez działalność w zakresie:
a)    94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
b)    58.14.Z - wydawanie czasopism i periodyków,
c)    85.59.B - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane,
d)    82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
Cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków

 

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki

 

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

 

§ 11

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, zamierzające realizować cele statutowe Stowarzyszenia. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach eksploatujących obiekty i urządzenia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

2. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne lub prawne aprobujące statutowe cele Stowarzyszenia i zobowiązujące się wspierać Stowarzyszenie merytorycznie, organizacyjnie
lub finansowo.

3. Do Stowarzyszenia mogą wstępować cudzoziemcy, także nie mający miejsca zamieszkania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia
na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

6. Osoby prawne, będące członkami wspierającymi, działają w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli.

 

§ 12

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

a) udziału w działalności Stowarzyszenia zgodnej z celami statutowymi i przepisami prawa, w tym uczestnictwa w seminariach, zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

b) korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia, z tym,
że nowo przystępujący członkowie tylko pod warunkiem, gdy pracują w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych lub są pracownikami naukowymi wyższych uczelni,

c) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

e) pobierania wynagrodzeń z tytułu przygotowywania referatów, prowadzenia wykładów, wykonywania ekspertyz i innych prac na rzecz Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem opracowanym przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są do:

a) złożenia deklaracji członkowskiej,

b) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,

c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

d) regularnego opłacania składek, z tym że składki za członka Stowarzyszenia mogą być opłacane również przez pracodawców, instytucje lub osoby trzecie, które przekazują darowizny na cele Stowarzyszenia, z której część może zostać zaliczona tytułem składki.

3. Członkowie honorowi i wspierający mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

4. Członkowie honorowi mają prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

5. Członkowie honorowi zwolnieni są od opłacania składek członkowskich.

 

§ 13

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

b) skreślenia z listy członków z powodu nieprzestrzegania Statutu - uchwała o wykreśleniu z ewidencji jest podejmowana przez Zarząd,

c) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy po uprzednim pisemnym upomnieniu,

d) wykluczenia przez Zarząd na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,

e) likwidacji osoby prawnej,

f) śmierci członka.

2. Od decyzji Zarządu określonych w punktach b), c) i d) przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

 

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna i Władze Stowarzyszenia

 

§ 14

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna,

d) Sąd Koleżeński.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby uprawnionych członków. W przypadku braku quorum
na Walnym Zebraniu Członków, uprawniającego do podjęcia prawnie wiążących uchwał, w tym samym dniu może odbyć się Walne Zebranie Członków, na którym uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych członków.

3. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Członkowie wybieralnych władz Stowarzyszenia mogą być powoływani
na kolejne kadencje.

4. W przypadku ustąpienia lub wykluczenia członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji dokonywane są wybory uzupełniające.

 

§ 15

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym - członkowie honorowi, członkowie wspierający, eksperci, zaproszeni goście.

 

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

a) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

b) uchwalenie zmian statutu,

c) uchwalanie i zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia,

d) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia: Zarządu, w tym Prezesa oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

e) ustalenie wysokości składek członkowskich oraz trybu ich płacenia,

f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia,

g) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

i) podejmowanie uchwał dotyczących wynagradzania członków Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,

j) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

§ 17

1. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz na rok z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/5 wszystkich członków Stowarzyszenia
lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie Walnego Zebrania powinno odbyć się nie później
niż w ciągu 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

 

§ 18

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych przez członków Zarządu w głosowaniu jawnym. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w wyniku ustąpienia lub rezygnacji w czasie trwania kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje wyborów uzupełniających.

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku
z pełnioną funkcją.

4. Członkowie Zarządu nie ponoszą opłat związanych z uczestnictwem w corocznym Forum Wymiany Doświadczeń.

 

§ 19

Do kompetencji Zarządu należy:

a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,

b) określanie szczegółowych kierunków działania,

c) ustalanie budżetu i preliminarzy,

d) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

f) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia majątku,

g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

h) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

i) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),

j) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

k) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

l) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych,

m) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 

§ 20

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał, z tym,
że bezpośrednie posiedzenia powinny odbywać się, co najmniej raz w roku, natomiast pozostałe
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.

§ 21

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

 

§ 22

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres
3 lat. W przypadku zmniejszenia liczby członków w trakcie trwania kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje wyborów uzupełniających,

3. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Komisja może powoływać rzeczoznawców spoza swego grona.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

 

§ 23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji
a w uzasadnionych przypadkach do Walnego Zebrania członków o uchylenie uchwały Zarządu,

c) przeprowadzania co najmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia
w tym Zarządu, zgodności działalności władz Stowarzyszenia ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,

d) bieżącej kontroli ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo gospodarczej
pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z przepisami prawa w tym zwłaszcza badanie rachunków zysku i strat,

e) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia.

 

§ 24

1. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania spraw dotyczących naruszania zasad statutowych, programowych i etycznych stowarzyszenia.

2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

3. Sąd Koleżeński składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego i zastępcę. Do ważności uchwał Sądu Koleżeńskiego niezbędna jest obecność przewodniczącego lub zastępcy i co najmniej dwóch członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

4. Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:

a) upomnienie,

b) nagana,

c) zawieszenie,

d) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 25

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia, inne prawa majątkowe i środki pieniężne.

2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,

b) dotacje, subwencje, darowizny oraz zapisy,

c) dochody  z własnej działalności gospodarczej,

d) dochody z majątku Stowarzyszenia.

 

§ 26

1. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

2. W drodze uchwały Zarząd może upoważnić konkretnego pracownika do dokonywania bieżących operacji na koncie Stowarzyszenia.

3. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:

a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

e) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

 

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 27

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 20% członków zwyczajnych.

 

§ 28

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział VII

Przepisy przejściowe

 

§ 29

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.

 

 

 

 

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej, które odbyło się w dniu 05.05.1998 r. Tekst jednolity obejmuje zmiany przyjęte uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z 28.04.2004 r., 24.05.2017 r. oraz 18.05.2022 r.

 

 

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej
bottom of page