> "Forum Eksploatatora"
 > "Forum Eksploatatora"

Formularz zamówienia "Forum Eksploatatora"

Czasopismo, którego właścicielem jest Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej, powstało w 2000 roku. Jego tematyka związana jest ściśle z eksploatacją urządzeń i technologią oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych. W latach 2004-2021 czasopismo wydawane było przez Wydawnictwem Seidel-Przywecki Sp. z o.o. Od 2022 r. Wydawcą "Forum Eksploatatora" jest Fundacja Conviventia im. Juliusz Słowackiego. Nasz periodyk jest aktualnie kwartalnikiem o nakładzie 3.000 egzemplarzy.

Poprzez „Forum Eksploatatora” Stowarzyszenie chce dotrzeć do jak największej grupy ludzi
i przekazać im zdobyte już doświadczenia kolegów z całej Polski i nie tylko. Artykuły dotyczą zarówno występujących na poszczególnych obiektach problemów eksploatacyjnych
i inwestycyjnych wraz ze wskazaniem zastosowanych rozwiązań, jak i prawnych aspektów prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Czasopismo stanowi także źródło wiedzy na temat działalności Stowarzyszenia. Ponadto
na łamach „Forum Eksploatatora” zamieszczane są również ogłoszenia o zbliżających się wydarzeniach branżowych. Wygospodarowane jest również miejsce na reklamę, gdzie producenci urządzeń czy dostawcy technologii mogą podzielić się informacjami na temat swoich nowych produktów.

Mogą Państwo również składać propozycję tematów, które należałoby poruszyć na łamach naszego pisma. Wszystkie sugestie i propozycje zostaną przedstawione Wydawnictwu
i Radzie Programowej „Forum Eksploatatora”.

 

Do końca 2021 roku ukazało się 117 numerów tego czasopisma.

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej