> "Forum Eksploatatora"
 > "Forum Eksploatatora"

Czasopismo, którego właścicielem jest Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej, powstało w 2000 roku. Jego tematyka związana jest ściśle z eksploatacją urządzeń i technologią oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych. Początkowo wydawane było jako kwartalnik, a od 2006 roku, dzięki współpracy z Wydawnictwem Seidel-Przywecki, już jako dwumiesięcznik. Nakład czasopisma to 3.000 egzemplarzy.

Forum Eksploatatora skierowane jest przede wszystkim do osób związanych z branżą wodociągowo-kanalizacyjną (eksploatatorów, technologów, projektantów oraz producentów urządzeń, technologii i środków wspomagających proces). Ponadto ciekawe informacje znajdą w nim studenci kierunków technicznych związanych z gospodarką wodno-ściekową
czy odpadową.

 

Poprzez „Forum Eksploatatora” Stowarzyszenie chce dotrzeć do jak największej grupy ludzi
i przekazać im zdobyte już doświadczenia kolegów z całej Polski i nie tylko. Artykuły dotyczą zarówno występujących na poszczególnych obiektach problemów eksploatacyjnych
i inwestycyjnych wraz ze wskazaniem zastosowanych rozwiązań, jak i prawnych aspektów prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Czasopismo stanowi także źródło wiedzy na temat działalności Stowarzyszenia. Ponadto
na łamach „Forum Eksploatatora” zamieszczane są również ogłoszenia o zbliżających się wydarzeniach branżowych. Wygospodarowane jest również miejsce na reklamę, gdzie producenci urządzeń czy dostawcy technologii mogą podzielić się informacjami na temat swoich nowych produktów.

 

Główne bloki tematyczne czasopisma to:

 

– Z życia Stowarzyszenia,

– Wydarzenia branżowe,

– Moja oczyszczalnia,

– ABC technologa,

– Oczyszczanie ścieków,

– Gospodarka osadowa,

– Kanalizacja,

– Pompy i pompownie,

– Inwestycje,

– Ludzie i opinie,

– Prawo, a eksploatacja.

 

Mogą Państwo również składać propozycję tematów, które należałoby poruszyć na łamach naszego pisma. Wszystkie sugestie i propozycje zostaną przedstawione Wydawnictwu
i Radzie Programowej „Forum Eksploatatora”.

 

Do końca 2020 roku ukazało się 111 numerów tego czasopisma.


Tu można złożyć zamówienie

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej