Pismo Ministerstwa GMiŻŚ dot. spełnienia wymagań Dyrektywy Ściekowej

Przedstawiamy pismo Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19/08/2020 skierowane m.in. do Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej. Dokument ma przede wszystkim charakter informacyjny - opisano w nim zarzuty skierowane przez Komisję Europejską wobec RP w zakresie spełnienia wymogów Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, przedstawiono działania podjęte przez Polskę w celu osiągnięcia zamierzonych celów Dyrektywy Ściekowej i oszacowano kary grożące RP z tytułu niewywiązania się ze zobowiązań. Jednocześnie Ministerstwo prosi o podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu podniesienie świadomości samorządów w zakresie spełnienia wymagań Dyrektywy, w szczególności dotyczących prawidłowego wyznaczania aglomeracji.

Z treścią dokumentu można zapoznać się TUTAJ.

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej