Jubileusz 25-lecie Zakładu Komunalnego w Halinowie

Oficjalne uroczystości odbyły się 29 czerwca 2018 roku. Przez ćwierćwiecze działalności wiele się zmieniło o czym przypominano w trakcie uroczystości z okazji jubileuszu.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili znakomici goście: posłowie, radni, samorządowcy, przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz Vi-ce Prezes Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej Pan Andrzej Gołąb, który mówił o znaczeniu wymiany doświadczeń pomiędzy eksploatatorami oczyszczalni. Jednocześnie na ręce Pani Małgorzaty Komuda-Ołowskiej Dyrektor Zakładu Komunalnego w Halinowie złożył list gratulacyjny oraz podziękowania za współpracę ze stowarzyszeniem.

Dokładnie 25 lat temu 29 czerwca 1993 roku Rada Gminy w Halinowie utworzyła samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Komunalny w Halinowie. Początki halinowskich wodociągów miały miejsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych kiedy wybudowano pierwsze ujęcia wód głębinowych dla SUW Mrowiska oraz przebudowano szkolną oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej na komunalną oczyszczalnię ścieków. 29 czerwca 1993 rok dla Zakładu Komunalnego w Halinowie to data powstania nowej organizacji, w nowej wolnej Polsce i przejścia władzy nad tymi sferami do samorządu gminnego. Na pewno każdy rok naszej wspólnej historii Zakładu i samorządu Gminy był inny, dziś można stwierdzić, że to 25 lat jest sukcesem w rozwoju Miasta i Gminy Halinów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – w swoim przemówieniu powiedziała Pani Małgorzata Komuda-Ołowska. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za współpracę i pracę na rzecz rozwoju Zakładu Komunalnego w Halinowie i gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Halinów. Przedstawiła również osiągnięcia Zakładu w zakresie zastosowania nowych technologii, obsługi klienta, modernizacji obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych. Szczególne znaczenia w tym sukcesie Pani Dyrektor Zakładu przypisała wykwalifikowanej i zaangażowanej w swoją pracę kadrze zarządczej oraz kadrze pracowników Zakładu Komunalnego w Halinowie, a także współpracy z jednostką prowadzącą samorządowi Halinów.

Podczas gali pracownicy Zakładu oraz pierwszy i obecny dyrektor Zakładu zostali uhonorowani wyróżnieniami, podziękowaniami oraz otrzymali pamiątkowe medale wybite z okazji 25-lecia działalności Zakładu.

Zakład Komunalny w Halinowie nieustannie się rozwija, w latach 2007-2018 w okresie sprawowania zarządu przez obecnego Dyrektora Zakładu Panią Małgorzatę Komuda-Ołowską wprowadzono nowoczesne rozwiązania, w tym: radiowe odczyty zużycia wody, internetowe biuro obsługi klienta, e-faktury, monitoring pracy urządzeń wod. – kan. (systemy SCADA), systemy online biomonitoringu wody i monitoringu sieci wodociągowej oraz system informatyczny do zarządzania siecią wod–kan. Regulacja ciśnienia wody w sieci oraz badania przepływów nocnych pozwalają ograniczyć straty wody.

Zakład posiada w eksploatacji oczyszczalnię ścieków w Długiej Kościelnej oraz stacje uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim, Mrowiskach i Okuniewie, a także siedem ujęć wód głębinowych i 16 przepompowni ścieków. Zakład Komunalny w Halinowie eksploatuje 176 km sieci wodociągowej i 76 km sieci kanalizacyjnej. Poziom zwodociągowania gminy Halinów szacuję się na ponad 95 %, zaś skanalizowania na około 45%. Obsługujemy w sumie 5 tyś 300 odbiorców wody i 2 tyś 400 dostawców ścieków. Sieć kanalizacyjną na terenie gminy Halinów wybudowano w systemie „mieszanym”, tj. grawitacyjnym, ciśnieniowym, próżniowo-tłocznym i podciśnieniowym.

Zakład realizuje inwestycje, wykonywane na rzecz miasta i gminy Halinów, określone w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych”. Systemy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są ciągle rozbudowywane i modernizowane. Jedną z naszych inwestycji była budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim w latach 2014-2015 finansowana w znacznej części ze środków UE pozyskanych z Funduszu PROW. Koszt projektu wyniósł 2,5 mln zł.

Ważną częścią aktywności przedsiębiorstwa jest obrazowanie mieszkańcom problemów, związanych z prawidłową eksploatacją kanalizacji i racjonalnym wykorzystaniem zasobów wodnych, a także zachęcaniem do ekologicznych zachowań.

Zakład prowadzi intensywną edukację ekologiczną lokalnej społeczności organizując na terenie gminy konkursy ekologiczne, uczestnicząc w życiu społecznym mieszkańców na imprezach i uroczystościach gminnych, rozdajemy ulotki o tematyce ochrony środowiska, częstujemy wodą, a także organizując lekcje ekologii w szkołach. Począwszy od roku 2014, Zakład organizuje konkursy z okazji Światowego Dnia Wody kierowane do mieszkańców, w tym uczniów szkół z terenu gminy Halinów. Przez 4 lata w naszych konkursach wzięło udział pół tysiąca osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży.


Pani Dyrektor i pracownicy Zakładu jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim znakomitym gościom za obecność na uroczystym jubileuszu. Dziękujemy wszystkim za ciepłe pełne wzruszeń słowa i za listy gratulacyjne przekazane na gali oraz przysłane do naszej firmy.

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej