Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia – 20.06.2021 r.

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej serdecznie zaprasza Członków SEOGWŚ na Walne Zebranie.


Termin: 20.06.2021 r. (niedziela), godz. 11.00.

Miejsce: Jastrzębie-Zdrój, ul. Przemysłowa 2A (Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZOW „Ruptawa”)


Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii mają zastosowanie zapisy art. 10 ust. 1f ustawy Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. (t.j. Dz.U.2020.2261):

"Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii." W związku z powyższym, nadchodzące Walne Zebranie Członków jest zebraniem sprawozdawczym. Jednocześnie informujemy, że Walne Wyborcze Zebranie Członków jest planowane podczas XIX Ogólnopolskiego Forum Wymiany Doświadczeń w dniu 20.09.2021 r. w Toruniu.


Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa bądź informację o nieobecności na Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków. Posiadanie wiedzy o ilości osób zamierzających uczestniczyć w Zebraniu pozwoli na właściwą jego organizację – zapewnienie odpowiednich środków ostrożności w zakresie zapobiegania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2.


Jeżeli nie możesz uczestniczyć w Walnym Zebraniu, a chcesz wypowiedzieć się w kwestii poruszanych spraw zgodnie z Programem Sprawozdawczego Walnego Zebrania możesz uczynić to poprzez pełnomocnika (np. innego członka zwyczajnego), który fizycznie będzie w nim uczestniczyć. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w Biurze Stowarzyszenia, można go otrzymać drogą elektroniczną.

Skan podpisanego pełnomocnictwa należy przesłać na adres e-mail Biura Stowarzyszenia: biuro_seogws@eksploatator.org bądź przekazać oryginał osobie uczestniczącej w Zebraniu.


Biuro Stowarzyszenia udostępni na prośbę Członka sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2020 oraz plan budżetu na 2021 rok.

Poniżej przedstawiamy program Zebrania.

Porządek obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków w dniu 20.06.2021 r.:

1. Rozpoczęcie Zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.

5. Przedstawienie:

  • sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020,

  • sprawozdania finansowego za okres obrachunkowy 01.01 do 31.12.2020 r.,

  • sprawozdania Komisji rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu za rok 2020.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2020 r.,

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres obrachunkowy 01.01 do 31.12.2020 r.,

  • udzielenia absolutorium dla Zarządu.

7. Przedstawienie planu budżetu Stowarzyszenia na rok 2021.

8. Podjęcie uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia budżetu Stowarzyszenia na rok 2021.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie obrad.

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej